Gebruiksvoorwaarden Pharius

1. Algemeen

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Pharius door een (rechts)persoon, verder te noemen “Opdrachtgever”, die zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.

1.2.Tenzij in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de artikelen 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 en 15 van de Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing op deze gebruiksvoorwaarden.

2. Definities

Algemene Voorwaarden betekent de algemene voorwaarden van Lexerta en/of Lexerta België;
Beschikbaar(heid) betekent tijdens kantooruren;
Documentatie betekent de (online) ter beschikking gestelde beschrijving van de functionaliteit van Pharius;
Gebrek betekent een aantoonbaar en reproduceerbaar gebrek in Pharius dat ertoe leidt dat de functionaliteit van Pharius wezenlijk afwijkt van de beschrijving daarvan in de documentatie en/of de overeenkomst;
Gebruiker betekent de natuurlijk persoon, zijnde een werknemer van opdrachtgever of een door opdrachtgever ingeschakelde hulppersoon, die Pharius gebruikt;
Gebruiksvoorwaarden betekent deze voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Pharius;
Hostingomgeving betekent de servers van de toeleverancier waarop Pharius is geïnstalleerd en die bereikbaar is via het internet of een ander netwerk;
Incident betekent een storing die ertoe leidt dat Pharius niet beschikbaar is en die niet het gevolg is van een gebrek;
Inloggegevens betekent de in artikel 5 van deze gebruiksvoorwaarden omschreven authenticatiegegevens waarmee toegang tot Pharius kan worden verkregen;
Kantooruren betekent van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur, behalve algemeen erkende feestdagen en nationale feestdagen;
Lexerta België betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lexerta België B.V.;
Opdrachtgever betekent iedere natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die een overeenkomst met Lexerta en/of Lexerta België of met een partner van een van hen is aangegaan althans hiertoe voornemens is;
Overeenkomst betekent de schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Lexerta en/of Lexerta België dan wel een partner waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden Lexerta en/of Lexerta België dan wel de betreffende partner Pharius zal (doen) leveren aan opdrachtgever;
Partner betekent de natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die op basis van een samenwerkingsovereenkomst met Lexerta en/of Lexerta België gerechtigd is in eigen naam Pharius aan opdrachtgever aan te bieden c.q. in eigen naam een overeenkomst met opdrachtgever mag aangaan;
Pharius betekent de online-applicatie en al haar (specifieke) subproducten die via internet aan opdrachtgever en/of gebruikers beschikbaar gesteld wordt;
Lexerta betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lexerta B.V.;
Schriftelijk betekent op schrift, per e-mail, via de website(s) van Lexerta en/of Lexerta België of langs een andere tussen opdrachtgever en Lexerta en/of Lexerta België of partner overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt. 

3. Pharius

3.1. Lexerta en/of Lexerta België zullen Pharius aan opdrachtgever leveren op de wijze als vermeld in de overeenkomst, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

  • Het (doen) beschikbaar stellen en houden van Pharius en data van opdrachtgever binnen de hostingomgeving;
  • Het (doen) zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen van de hostingomgeving ter beveiliging van Pharius en de data van opdrachtgever tegen verlies en beschadiging en tegen enige vorm van ongeoorloofde toegang of gebruik;
  • Het tijdens kantooruren verlenen van support, zoals nader omschreven in artikel 6 van deze gebruiksvoorwaarden, aan opdrachtgever dan wel gebruiker;
  • Voor zover overeengekomen in de overeenkomst, het maken van een back-up van de data van opdrachtgever die middels Pharius worden verwerkt.

4. Gebruik Pharius

4.1. Lexerta en/of Lexerta België verlenen tijdens de in de overeenkomst overeengekomen duur aan opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht Pharius te gebruiken.

4.2. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Pharius te gebruiken ten behoeve van de verwerking van gegevens van of ten behoeve van haar eigen organisatie. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, is Opdrachtgever niet gerechtigd Pharius in gebruik te geven aan een derde dan wel een derde in staat te stellen Pharius te gebruiken.

4.3. Lexerta en/of Lexerta België zijn gerechtigd technische maatregelen te treffen ter bescherming van het overeengekomen gebruik van Pharius.

4.4. Lexerta en/of Lexerta België zijn gerechtigd de aard, de omvang en de functionaliteiten van Pharius, waaronder mede wordt verstaan het updaten of upgraden van Pharius, naar eigen inzicht te (doen) wijzigen. Lexerta en/of Lexerta België zijn niet verplicht op verzoek van opdrachtgever bepaalde functionaliteiten en/of eigenschappen van Pharius in stand te houden.

4.5. Lexerta en/of Lexerta België mogen Pharius geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen ten behoeve van onderhoudsdoeleinden of vanwege veiligheidsredenen. Lexerta en/of Lexerta België streven ernaar het buiten gebruik stellen zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk na mededeling aan opdrachtgever te laten plaatsvinden.

4.6. In geval van gebruik anders dan overeengekomen dan wel in geval van belastingen van de hostingomgeving die verder gaan dan normaal gebruik, is opdrachtgever op verzoek van Lexerta en/of Lexerta België verplicht terstond voornoemd gebruik of belasting te staken en gestaakt te houden. Lexerta en/of Lexerta België zijn gerechtigd haar verplichting tot het leveren van Pharius zonder voorafgaande mededeling daaromtrent op te schorten indien opdrachtgever niet terstond voornoemd gebruik of belasting staakt dan wel gestaakt houdt.

4.7. Indien opdrachtgever op grond van de overeenkomst gerechtigd zou zijn Pharius in gebruik te geven aan derden, dan is opdrachtgever jegens Lexerta en/of Lexerta België aansprakelijk voor het gebruik van Pharius door de betreffende derde en is opdrachtgever verplicht erop toe te zien dat de betreffende derde Pharius in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden gebruikt. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta en/of Lexerta België voor eventuele aanspraken van deze derden en voor de eventuele schade en de volledige (proces)kosten die Lexerta en/of Lexerta België in verband met voornoemde aanspraak lijden of maken.

4.8 Lexerta en/of Lexerta België zijn gerechtigd data van opdrachtgever en/of gebruikers te verwijderen indien deze:

  • Naar de mening van Lexerta en/of Lexerta België ongepast, beledigend, discriminerend, aanstootgevend of kwetsend is;
  • Naar de mening van Lexerta en/of Lexerta België op onwaarheden berust of onrechtmatig is;
  • Inbreuk maakt op rechten van derden of Lexerta en/of Lexerta België;
  • Inbreuk maakt op de privacy van derden.

4.9. Lexerta en/of Lexerta België hebben het recht het gebruik van Pharius door opdrachtgever en/of de gebruikers geheel of gedeeltelijk te beëindigen – zonder gehouden te zijn een vergoeding uit welke hoofde dan ook aan opdrachtgever te voldoen – indien:

4.9.1. Lexerta en/of Lexerta België dat op grond van nationale of internationale wet-of regelgeving dan wel op grond van een gerechtelijke uitspraak verplicht is te doen;

4.9.2. Opdrachtgever en/of een gebruiker en/of een geautoriseerde derde tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, de Algemene voorwaarden en/of deze gebruiksvoorwaarden.

5. Inloggegevens

5.1. Opdrachtgever is verplicht erop toe te zien dat de inloggegevens van haar gebruikers voldoende veilig zijn en dat deze door haar gebruikers geheim worden gehouden. De inloggegevens zijn gebonden aan de persoon van de gebruiker. Opdrachtgever zal Lexerta en/of Lexerta België terstond schriftelijk inlichten zodra opdrachtgever bekend is met enig onbevoegd gebruik van de inloggegevens of enige andere schending van de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van Pharius.

5.2. In geval Lexerta en/of Lexerta België vermoeden dan wel constateren dat derden onbevoegd gebruikmaken van de inloggegevens van gebruikers of indien opdrachtgever conform artikel 5.1 Lexerta en/of Lexerta België daaromtrent schriftelijk inlicht, hebben RMDG Uitgevers en/of Lexerta België het recht de betreffende inloggegevens onmiddellijk en zonder voorafgaande mededeling te blokkeren. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Lexerta en/of Lexerta België voor de schade die Lexerta en/of Lexerta België door het onbevoegd gebruiken van de inloggegevens lijden. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta en/of Lexerta België voor eventuele aanspraken van derden verband houdende met voornoemd onbevoegd gebruik van de inloggegevens en voor de eventuele schade en de volledige (proces)kosten die Lexerta en/of Lexerta België in verband met voornoemde aanspraak lijden of maken.

6. Support, Gebreken en Incidenten

6.1. Lexerta en/of Lexerta België dan wel een door haar aangewezen derde verricht tijdens kantooruren op verzoek van opdrachtgever supportwerkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever en/of de gebruikers, welke werkzaamheden uitsluitend zien op (i) het verstrekken van informatie en adviezen omtrent het gebruik van Pharius en (ii) het oplossen c.q. herstellen van gebreken en incidenten.

6.2. Opdrachtgever en/of de gebruiker(s) dienen incidenten en gebreken schriftelijk aan Lexerta en/of Lexerta België mede te delen, welke melding zoveel mogelijk dient te worden voorzien van een zo uitgebreid mogelijke documentatie van het gebrek of incident. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Lexerta en/of Lexerta België verplicht haar medewerking te verlenen aan het verzamelen van nadere informatie ter zake een gebrek of een incident.

6.3. Uitsluitend indien een gemeld gebrek of incident aantoonbaar en reproduceerbaar is, zullen Lexerta en/of Lexerta België tijdens kantooruren zo spoedig mogelijk reageren op een melding en aanvangen met het (doen) oplossen of verhelpen van het gebrek of incident.

6.4. Werkzaamheden die door Lexerta en/of Lexerta België dienen te worden (doen) uitgevoerd vanwege (i) ondeskundig of onjuist gebruik van Pharius of (ii) het niet voldoen aan door Lexerta en/of Lexerta België verstrekte instructies of (iii) gebruik in strijd met de overeenkomst of deze gebruiksvoorwaarden of (iv) gebruik in strijd met de documentatie, worden door Lexerta en/of Lexerta België aan opdrachtgever in rekening gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever dient zelf passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ten aanzien van de beveiliging van haar apparatuur, ICT-infrastructuur en datacommunicatieverbinding(en) tegen virussen, malware en vergelijkbare dreigingen.

7.2. Opdrachtgever dient zelf passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegde derden op welke wijze dan ook toegang krijgen tot Pharius of de Hostingomgeving.

7.3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die door middel van Pharius worden verwerkt en voor de beslissingen die op basis daarvan zijn genomen.

7.4. Opdrachtgever is verplicht toezicht te houden op het naleven door de gebruikers van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, de Algemene voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta en/of Lexerta België in verband met aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van Pharius door de gebruikers en voor de eventuele schade en de volledige (proces)kosten die Lexerta en/of Lexerta België in verband met voornoemde aanspraak lijden of maken.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. In aanvulling op artikel 8 van de Algemene voorwaarden, berusten de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Pharius en de documentatie bij Lexerta en/of Lexerta België. Opdrachtgever heeft niet het recht tot inzage in de bron- en/of objectcode van Pharius.

8.2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de data van opdrachtgever berusten bij opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta en/of Lexerta België voor aanspraken van derden ter zake een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de betreffende derde(n) (mede) door data van opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid

9.1. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene voorwaarden, zijn Lexerta en/of Lexerta België niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (i) ondeskundig of onjuist gebruik van Pharius door Opdrachtgever of de gebruikers of (ii) gecorrumpeerde of verloren gegane data of andere gegevens van opdrachtgever door gebreken, incidenten of welke oorzaak dan ook.

9.2. Lexerta en/of Lexerta België garanderen niet dat Pharius voldoet aan de doelstellingen van opdrachtgever ten aanzien van het gebruik van Pharius, dat Pharius onafgebroken en zonder incidenten of gebreken zal worden verleend en dat eventuele incidenten of gebreken kunnen worden verholpen.

10. Privacy

10.1. Wanneer Lexerta en/of Lexerta België dan wel opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

10.2. Lexerta en/of Lexerta België nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking daarvan, waaronder onnodige verzameling en verdere verwerking daarvan.

10.3. Lexerta en/of Lexerta België en Opdrachtgever informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst. Lexerta en/of Lexerta België en opdrachtgever verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

10.4. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta en/of Lexerta België voor de aan Lexerta en/of Lexerta België opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Lexerta en/of Lexerta België bij de uitvoering van de overeenkomst uitvoeren.

10.5. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta en/of Lexerta België voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn vastgelegd of verwerkt in Pharius.

11. Export data opdrachtgever

11.1. Indien de overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt, bieden Lexerta en/of Lexerta België aan opdrachtgever de mogelijkheid om – tegen alsdan geldende tarieven – de data van opdrachtgever in Pharius als een leesbaar archief te ontvangen middels de export door opdrachtnemer van een databestand in XML-formaat. Indien opdrachtgever hiervan gebruik wenst te maken, dan dient opdrachtgever dit uiterlijk 14 dagen voor het einde van de overeenkomst schriftelijk aan Lexerta en/of Lexerta België mede te delen. Indien opdrachtgever het databestand in een ander bestandsformaat dan XML wenst te ontvangen, dan dient opdrachtgever dit in voornoemde mededeling schriftelijk kenbaar te maken.

11.2. Zodra de overeenkomst is geëindigd, wordt de data van opdrachtgever verwijderd. Lexerta en/of Lexerta België verstrekken, op verzoek van opdrachtgever, bewijs van vernietiging.