Eenvoud in het aantoonbaar compliantce zijn voor op het gebied van HSE en Voedselveiligheid.

Lexerta publiceerde er al eerder over, de inspectie SZW intensiveert de controle op bedrijven door middel van meer mankracht. Het bewustzijn van relevante wetgeving per bedrijf moet vergroot worden, net als de pakkans bij overtredingen. In het jaarverslag van het SZW laten ze tevens weten dat het hiervoor een interventiemix heeft samengesteld.

Op het gebied van Arbo wetgeving heeft SZW bekend gemaakt dat ze gebruik gaan maken van een interventiemix. Het jaarverslag zegt hierover; ‘’De Inspectie maakt gebruik van diverse interventies om de arbeidswetgeving te handhaven en maatschappelijk effect te sorteren. Interventies zijn gebaseerd op inzichten vanuit de gedragswetenschap. Motieven van werkgevers om regels te overtreden variëren van de regels niet kennen tot puur winstbejag (door malafide werkgevers). De motieven zijn de basis voor de keuze voor de meest effectieve interventie. Als overtredingen bijvoorbeeld voortkomen uit onwetendheid is het vergroten van de kennis van de regels effectief.’’

Gradaties van optreden Inspectie

‘’Repressief optreden is meer effectief bij doelbewuste en structurele overtredingen. Met alle ingezette interventies streeft de Inspectie verbetering van de naleving van wet- en regelgeving op het SZW-domein na. Doormiddel van toezicht en opsporing worden overtredingen onderzocht en waar nodig via het bestuurs- of strafrecht aangepakt. Dat kan betekenen dat de Inspectie waarschuwt, een eis aan het bedrijf stelt, een boete oplegt of, als er sprake is van ernstig gevaar voor personen of van herhaalde overtredingen bij hetzelfde bedrijf, het bedrijf stillegt. Eisen aan het bedrijf kunnen gepaard gaan met het instellen van een last onder dwangsom om de werkgever te bewegen snel een probleem op te lossen. Toezichtactiviteiten kunnen bestaan uit verschillende soorten interventies.’’

Dit model maakt dus duidelijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen bewuste omzeiling van de wet, gevaarlijke situaties en onwetendheid. In de laatste categorie is de Inspectie van plan meer informatie te verschaffen om zo de helpende hand te bieden problemen op korte termijn op te lossen.

Interventies

De inspectie heeft een aantal mogelijkheden voor interventies;

  • Inspecties op de werkvloer zijn gericht op bestuursrechtelijke handhaving en vormen de basis van het inspectiewerk. Inspecteurs bezoeken de bedrijven en controleren op de werkvloer of aan de eisen voor gezond, veilig en eerlijk werk is voldaan. Door zichtbaar te zijn en bij overtredingen bestuurlijke boetes en maatregelen op te leggen, blijven bedrijven en organisaties aandacht hebben voor gezond, veilig en eerlijk werk.
  • Bij gebrek aan kennis of motivatie voor naleving zet de Inspectie nalevingscommunicatie in. Dat is een combinatie van voorlichting, normcommunicatie (laten zien ‘hoe het hoort’ en ‘hoe dat kan’) en het vergroten van de ‘ervaren pakkans’. Het gaat dan bijvoorbeeld om het informeren van startende bedrijven over de wetten en regels waar de Inspectie op toeziet, of om publicaties in de media over de resultaten van interventies. De afgelopen jaren heeft de Inspectie gebruik gemaakt van social media campagnes om doelgroepen gericht te bereiken met specifieke boodschappen en doorverwijzing naar meer diepgaande informatie. Deze aanpak wordt in 2021 voortgezet, met uitbreiding van de campagnes #daspaseerlijk en #daspasveilig.
  • Bij een risico binnen een sector of branche kan de Inspectie ervoor kiezen om via druk op de keten het gesprek aan te gaan met brancheorganisaties, andere inspectiediensten of maatschappelijke organisaties. Doel is om gezamenlijk verandering en effect bij de betreffende bedrijven te bereiken. Bijvoorbeeld door brancheverenigingen te stimuleren meer aandacht te geven aan de risico’s van gezond en veilig werk via actualisering van de arbocatalogus. Of door (bijvoorbeeld in de bouw) opdrachtgevers nadrukkelijker aan te spreken op hun verantwoordelijkheden om gezond, veilig en eerlijk werk te organiseren.

Voorkomen is beter dan genezen

Om optreden van de inspectie te voorkomen is het belangrijk dat u inzichtelijk heeft welke wetgeving voor u relevant is. Daarnaast moet u ook paraat hebben hoe u zich aan deze wetgeving houdt.

Pharius is een erkende tool die dit snel en makkelijk inzichtelijk maakt en houdt.

Een duidelijk overzicht van wet- en regelgeving die voor u relevant zijn legt u vast in het register van eisen. Bewijsmateriaal hoe u deze regelgeving borgt toont aan dat u grip op de zaak heeft.

Samenwerken binnen uw bedrijf aan compliancy wordt zo makkelijker en overzichtelijker.

Heeft u hierbij hulp nodig of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op via info@lexerta.com

Bron: jaarverslag SZW 2020